Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon AB (publ) publicerar delårsrapport 1 2024

Finansiell översikt
Siffrorna för 2024 och 2023 avser koncernen.
 
Första kvartalet, 2024 – 1 januari – 31 mars

 • Omsättningen uppgick till 1 266 (870) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 005 (-11 848) kSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 3 225 (-551) kSEK
 • Resultat per aktie¹ före utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) SEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 120 (1 381) kSEK

 
 
Väsentliga händelser under perioden

 • I samband med årsbokslutet skrev Cardeon ned värdet på sin portfölj med 37 MSEK för att bättre återspegla aktuella marknadsvärden. Efter dessa nedskriv- ningar uppgick det bokförda värdet på portföljen till 105 MSEK.
 • Under kvartalet genomförde Cardeon en företrädesemission av units, vilket tillför- de bolaget 16,6 MSEK före emissionskostnader. Cardeons VD, Masoud Khayyami, tecknade units för 8 MSEK både direkt och via bolag. Även bolagets ordförande, Tomas Kramar, tecknade units för 200 KSEK.
 • I februari förvärvade Cardeon 19 procent av medtech-bolaget Deep Light Vision för 6 MSEK, finansierat genom den genomförda företrädesemissionen.
 • Portföljbolaget Lumito, verksamt inom digital patologi, mottog i februari sin första order på bolagets reagenskit.
 • SpectraCure, som bedriver kliniska studier för behandling av återfall av prosta- tacancer, meddelade i början av mars att de kan ta nästa steg i arbetet med en ny klinisk studie rörande primär prostatacancer.

 
Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Prolight Diagnostics har nått betydande framsteg. I april färdigställdes testkort som ska användas kommersiellt på plattformen, och i maj tilldelades bolaget ett brittiskt statligt bidrag om 17 MSEK i samarbete med en ledande sjukhussam- manslutning.
 • Styrelsen aviserade i april ett utdelningsförslag av aktier i dotterbolaget TEQCool. Det fullständiga förslaget kommer att presenteras på årsstämman. Det bokförda värdet på de aktier som avses att delas ut uppgår till cirka 17,8 MSEK, vilket mot- svarar cirka 46 procent av bolagets totala innehav.
 • Teckningsoptioner från företrädesemissionen av serie TO1 nyttjades till cirka 8,13 procent, vilket tillförde Cardeon ytterligare cirka 1 MSEK.
 • Cardeon avyttrade hela sitt innehav i Neola Medical, vilket tillförde bolaget 4,7 MSEK i likviditet.

 
VD-kommenterar händelser

Bästa aktieägare,
Vår strategi bygger på att investera tidigt i utvecklingsbolag, inom life science och medicinteknik, där vi kan bidra med vår erfarenhet och expertis. Att investera i tidigt skede innebär stor potential till hög värdetillväxt men kräver att vi är aktiva och löpande utvärderar våra befintliga och potentiella investeringar. Under årets första månader har vi genomfört ett antal förändringar i vår totala portfölj i syfte att skapa långsiktigt aktieägarvärde.  
 
I februari genomförde vi en företrädesemission, bestående av både aktier och teckningsoptioner. Inklusive de första optionerna som förföll i maj har vi stärkt kassan med ca 17,6 MSEK före emissionskostnader. I augusti/september kan vi tillföras ytterligare likviditet då teckningsperioden för resterande optioner infaller. Jag tecknade själv, direkt samt via bolag, units för 8 MSEK i emissionen och vår styrelseordförande Tomas Kramar tecknade units för motsvarande 200 KSEK. Jag tror starkt på vår investeringsfilosofi och är stolt över att vi möjliggör för allmänheten att investera i bolag i tidigt skede som kan bli världsledande inom sitt område.
 
Förändringar i portföljen
Vi är långsiktiga ägare men agerar vid behov och efter periodens slut har vi bland annat avyttrat hela vårt innehav i Neola Medical vilket tillförde bolaget 4,7 MSEK i likviditet. Neola Medical var ett mindre innehav och uppgick till knappt 5 procent av den totala portföljen. Styrelsen aviserade i april ett utdelningsförslag av aktier i dotterbolaget TEQCool och det fullständiga förslaget kommer att presenteras på stämman den 13 juni. Det bokförda värdet på aktier som avses att delas ut uppgår till cirka 17,8 MSEK och motsvarar ca 46 procent av bolagets totala innehav. Då vi investerar i tidig fas bedömer vi att det i närtid inte finns förutsättningar för utdelningar från kassaflöde i verksamheten varför styrelsen även har beslutat att anta en utdelningspolicy avseende innehav i den noterade portföljen. Syftet med utdelningspolicyn är att skapa värde för våra aktieägare i avvaktan på kassaflöde från verksamheten. 
 
Utvecklingen i den noterade portföljen
Den noterade portföljen utvecklades negativt under första kvartalet med 21,8 procent vilket var svagare än index. Under samma period utvecklades OMXSPI positivt med 6,7 procent samtidigt som First North All-Share hade en negativ utveckling på 1,9 procent. Våra större innehav Prolight Diagnostics och SpectraCure hade ett svagt första kvartal på börsen men har den senaste tiden gjort viktiga framsteg vilket jag ser kommer att skapa aktieägarvärde på sikt. 
 
Vårt största noterade innehav, SpectraCure, som bedriver klinisk studie för behandling av återfall av prostatacancer, kunde i början av mars meddela att de kan ta nästa steg i arbetet med den nya kliniska studien gällande primär prostatacancer. FDA har inte uttryckt några specifika kommentarer på bolagets inskickade protokoll, vilket möjliggör att gå vidare till nästa steg. Arbete pågår nu med att skriva tilläggsavtal med redan etablerade sjukhus i den tidigare studien. Genom den nya studien breddar bolaget rekryteringsbasen och öppnar upp för en betydligt större marknad.
 
Prolight Diagnostics har efter periodens slut nått stora framsteg. I april färdigställdes testkort som är tänkt att användas kommersiellt på plattformen och i maj tilldelades bolaget statligt brittiskt bidrag om 17 MSEK i samarbete med ledande sjukhussammanslutning. 
 
Portföljbolaget Lumito som är verksamma inom digital patologi, tog i februari den första ordern av bolagets reagenskit. Vidare kommunicerades att det främsta och största arbetet med SCIZYS skanner är färdigt och Lumito bedömer det möjligt att CE-märka SCIZUS under första delen av 2024. Det är ett strategiskt viktigt steg i bolagets kommersialiseringsfas att etablera SCIZYS produkterbjudande på marknaden. 
 
Utveckling i den onoterade portföljen
Vi utvärderar löpande investeringsmöjligheter i syfte att bygga en stark portfölj och i februari förvärvade vi 19 procent av aktierna i medtech-bolaget Deep Light Vision som utvecklar en ny form av medicinsk bildgivande metod som kallas Ultrasound Optical Tomography (UOT). Metoden ger möjlighet att avbilda syresättningen inuti organ som hjärna, hjärta eller andra kroppsdelar med misstänkt cancer. Syftet är att genom en ”digital” biopsi tillhandahålla en snabb och enkel diagnos av sjukdomstillstånd som stroke, hjärtinfarkt, cancertumörer samt ett flertal andra medicinska tillstånd. Köpeskillingen uppgick till 6 MSEK och erlades genom en räntefri skuldrevers som kvittades i samband med företrädesemissionen. Jag är väldigt glad att Deep Light Vision nu är ett av Cardeons portföljbolag då jag ser stor potential i deras teknik.
 
Den totala portföljen
Efter försäljningen av Neola Medical och investeringen i Deep Light Vision består portföljen av elva bolag med ett bokfört värde uppgående till 106 MSEK. I samband med årsbokslutet anpassades det bokförda värdet till verkligt värde, vilket baserades på stängningskursen per den 29 december 2023 för den noterade portföljen och senaste genomförda kapitalanskaffning för den onoterade portföljen
 
Framtid
Årets första månader har varit intensiva och vi har tagit många beslut i syfte att skapa långsiktigt värde för er aktieägare. Jag är väldigt glad över den senaste tidens framsteg för våra portföljbolag då de demonstrerar vår styrka att identifiera, analysera och investera i tidigt skede för att sedan ta bolagen vidare till kommersiell produkt. Jag är tacksam över att ni är med på vår resa och hoppas att vi ses på bolagsstämman den 13e juni!
 
Masoud Khayyami