Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon AB tecknar avtal om ett lånelöfte i form av konvertibellån om upp till 12 miljoner kronor

Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal med en kvalificerad investerare om ett lånelöfte i form av konvertibellån om upp till 12 MSEK, för att säkerställa bolagets likviditetsbehov. I samband med tecknandet av detta avtal påkallar Bolaget en första tranch av lån motsvarande 4 MSEK.

Cardeon har tillsammans med en kvalificerad investerare ingått lånelöfte om 12 MSEK som kan nyttjas i trancher om minst två (2) MSEK och maximalt fyra (4) MSEK vardera under lånelöftets löptid, till och med 30 juni 2023.
 
Konvertibelägaren är berättigad att begära konvertering av hela eller delar av utbetalt lånebelopp, jämte upplupen ränta, som uppgår till 2% (två procent), per påbörjad månad, i de fall Bolaget genomför en företrädesemission.
Konvertering ska ske till en teckningskurs som motsvarar det lägsta av femton (15) procents rabatt mot (1) emissionens fastställda emissionskurs, eller (2) det genomsnittliga dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste fjorton (14) handelsdagarna före dagen då långivaren önskar påkalla konverteringen.

Bolaget äger dock rätt att återbetala hela eller delar av utbetalt belopp när som helst innan avtalets förfallodatum, den 31 mars 2024.

Det känns tryggt att vi nu genom detta lånelöfte säkrat möjligheten att kunna fortsätta växa och möta den ökande efterfrågan vi ser på vår portfölj. Lånelöftet säkerställer också finansieringsfrågan som är en viktigt punkt i den sedvanliga omnoteringprocess Bolaget just nu genomgår till följd av det omvända förvärvet, säger Masoud Khayyami, VD