Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Halvårsrapport jan – juni 2019 Tectona Capital AB

Halvåret i korthet

 • Nettoomsättning (Tkr) 1 171 (1 144)
 • Totala intäkter efter valutaförändring (Tkr) 2 006 (3 239)
 • Rörelseresultat (Tkr) 377 (1 771)
 • Resultat efter skatt och finansiella poster (Tkr) 312 (1 661)
 • Resultat per aktie (kr) 0,022 (0,12)
 • Eget kapital per 30 juni (Tkr) 25 047 (24 765)
 • Eget kapital per aktie den 30 juni (kr) 1,78 (1,76)
 • Soliditet per 30 juni 83,8% (76,7%)
 • Genomsnittlig årlig hyresintäkt per m2 (usd) 11 (11)
 • Beräknad ekonomisk vakans 6,5% (9%)
 • Totalt antal aktier 14 034 845

Viktiga händelser under och efter halvåret

 • Tectona erhåller löfte om banklån från två olika banker.
 • Försäljning av en större lägenhet med 55 % vinst (efter halvårsskiftet).
 • Förvärv av 42 stycken uthyrningslägenheter/ studentrum (efter halvårsskiftet).
 • Nybyggnation av vindsvåning i en av bolagets fastigheter

 

VD-kommentar

Resultat

I koncernen blev halvårsresultatet efter skatt positivt med 312 tkr.

Värdering av underliggande tillgångar

Tectona redovisar enligt K3 och därför visas inte värdeförändring av bolagets tillgångar i resultaträkningen till skillnad mot de företag som redovisar enligt IFRS. Enligt den senaste värderingen som utfördes vid årsskiftet värderades Tectonas hyresobjekt till drygt 2,9 miljoner USD. I balansräkningen vid årsskiftet var fastigheterna bokförda till ett värde om 2,72 miljoner USD. Med bokslutsdagens dollarkurs (9,27) skulle detta innebära ett övervärde om 1,67 miljoner kronor.

Hyresintäkter (siffror i tusen usd)

Hyresintäkterna i Panama för perioden blev 122 tusd (122).

Vakans

Den beräknade ekonomiska vakansgraden var under första halvåret 6,5 %. Detta är en förbättring jämfört med första halvåret 2018 samt med helåret 2018. Dock ökade vakansen jämfört med sista halvåret 2018. En orsak till ökad vakans jämfört med Q3 och Q4 2018 är att hyresmarknaden har mattats av. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras i syfte att minska vakansen mellan hyresgäster.  Bolagets målsättning är att hålla en vakans under 3,5 %

Målsättning under 2019

För att nå god lönsamhet i Tectona är det av största vikt att bolaget ökar i storlek. En grov uppskattning visar att en fyrdubbling av koncernens hyresobjekt endast skulle öka kostnaderna med ungefär det dubbla. Under 2019 är det därför av yttersta prioritet att öka antalet objekt med framförallt externt kapital. Koncernen har idag en mycket hög soliditet och styrelsen anser att det finns gott om utrymme för ökad belåning.

I början av 2018 angav styrelsen att målsättning under 2019 är att:

 • Öka koncernens totala kapital och antalet hyresobjekt med mer än 50 %.
 • Sänka den ekonomiska vakansgraden till under 3,5 %.
 • Avyttra två fastigheter som ger lägst hyresintäkter.

Bolaget har erhållit banklån och förvärvat 42 stycken uthyrningsobjekt i augusti efter rapportperiodens slut. Totalt kapital har ökat med ca 33 % och antalet uthyrningsobjekt har ökat från 29 till 71 stycken.

Bolaget har inte lyckats hålla en vakans under 3,5 % främst till följd av svagare marknad. Tiden för att teckna nya hyresavtal efter att tidigare hyresgäst har flyttat ut har ökat. Ytterligare förbättringar görs för att minska vakansen mellan hyresgäster.

Bolaget har avyttrat Girasol med en vinst om 55 % efter skatt omräknat till SKR. Detta objekt har haft låg hyresintäkt i förhållande till investerat kapital. Försäljningen frigör ca 1,7 MKR likviditet vilket avses investeras i andra mer kvalitativa hyresobjekt.

 

Halvårsrapporten i sin helhet återfinns som bilaga i detta pressmeddelande samt på tectona.se.

 

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké för 2019                           27 februari 2020

Halvårsrapport jan-juli 2020                              28 augusti 2020

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s affärsidé är bland annat att investera i och ta del av Panamas ekonomi. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.