Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TECTONA CAPITAL AB

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr 556713-3672, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags­stämma fredagen den 25 november 2022 klockan 13:00 i bolagets lokaler på Kaptensgatan 12 i Stockholm.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 november 2022, och
 • dels anmält sitt deltagande senast kl. 15:00 torsdagen den 19 november 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering.  Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan m.m.

Anmälan om deltagande till stämman sker enligt följande:

 • per post till adress Tectona Capital AB, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, eller
 • per e-post till adressen info@tectona.se.

Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, mailadress, samt eventuella biträden (som får vara högs två) eller ombud. Anmälningsblankett finns på Bolagets webbplats, www.tectona.se.  

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tectona.se.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig daterad fullmakt (i original), samtidigt med anmälan på adress Tectona Capital AB, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt ovan. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av styrelse samt revisor
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Val av styrelse samt revisor

Till följd av genomförandet av fusionen mellan bolaget (som övertagande bolag) och Cardeon AB (publ) (som överlåtande bolag) föreslår aktieägare representerande 37 % av rösterna i Bolaget:

 • att befintliga styrelseledamöter entledigas, samt
 • att, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelseordförande utse Tomas Kramar och till styrelseledamöter utse Masoud Khayyami, Ulf Bladin och Thomas Jensen.

Vidare föreslås att befintlig revisor entledigas och att till ny revisor utse revisionsbolaget Mazars AB som låtit meddela att Jesper Ahlkvist kommer utses till huvudansvarig revisor.

De föreslagna funktionärerna utgör befintlig styrelse och revisor i Cardeon AB (publ) vars verksamhet och företagsnamn absorberas av Bolaget vid genomförandet av fusionen. En beskrivning av den föreslagna styrelsen finns tillgänglig på följande länk: https://cardeon.se/bolagsstyrning/styrelse/  

Begäran om upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Stockholm i november 2022

Tectona Capital AB

Styrelsen

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 11:20.

För mer information, vänligen kontakta:

Frågor kopplade till extra stämman hänvisas till Johan Skålén, VD i Tectona Capital AB, 08-586 107 58 eller e-post: info@tectona.se.