Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kallelse till extra stämma

Aktieägarna i Tectona Capital AB (publ), org.nr 556713–3672, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 december 2021, kl. 10.00 på adressen Kaptensgatan 12, i Stockholm.

Kallelsen återfinns på Tectona Capital AB (publ) hemsida www.tectona.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 13 november 2021 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 12 november 2021.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 6 december 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”VPC”) förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast den 7 december 2021.

Anmälan ska ske genom mail till info@tectona.se alternativt genom post till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 6 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 8 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.tectona.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5.Godkännande av dagordning

6. Bolagsordningsändring

7. Minskning av aktiekapitalet

8. Stämmans avslutande

Angående punkt 6

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt nedan.

Nuvarande Lydelse § 4
                                                                

Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 (tio miljoner) och högst 40.000.000

(fyrtio miljoner) kronor                                                    

Ny lydelse § 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000 (fyra miljoner) och högst 16.000.000

(sexton miljoner) kronor

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman

Angående punkt 7

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 12 492 284 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Syftet med ändringen är att skapa utrymme för Bolaget att genomföra framtida emission. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Ett beslut av bolagsstämman om minskning av aktiekapitalet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar i enlighet med Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm och på dess hemsida, www.tectona.se, senast två veckor före bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se eller per telefon 08-586 107 58.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 klockan 1500.

Om Tectona Capital

Tectona är ett fastighetsbolag i emerging market. Bolaget förvärvar, bygger om och hyr ut mindre lägenheter i centrala lägen. Verksamheten bedrivs för närvarande i Panama City som har snabbare urbanisering, högre befolkningstillväxt och snabb ekonomisk tillväxt. Tectona Capital är sedan 2018 noterat på NGM SME.