Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Cardeon har fastställts till 0,018 SEK per aktie

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
 
Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med Bolagets företrädesemission av units under det första kvartalet 2024 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1ska fastställas till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under mätperioden från och med den 5 april 2024 till och med den 18 april 2024, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 0,06 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,022 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,018SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår från och med den 22 april 2024 till och med den 7 maj 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.cardeon.se.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 22 april 2024 – 7 maj 2024.

Teckningskurs: 0,018 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 693 749 960 teckningsoptioner av serie TO1 berättigande till teckning av 693 749 960 nya aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras upp till cirka 12,5MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 2 maj 2024.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 7 maj 2024, alternativt avyttras senast den 2 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs det att innehavaren aktivtutnyttjar teckningsoptionerna för teckning av aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 7 maj 2024.
 
Aktier, aktiekapital och utspädning
Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 ökar totala antalet aktier med 693 749 960, från 640 285 804 aktier till 1 334 035 764 aktier, och aktiekapitalet ökar med 12 487 499,280 SEK, från 11 525 144,472 SEK till 24 012 643,752 SEK. Det motsvarar en maximal utspädning om cirka 52 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.
 
Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
 
Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida,www.cardeon.se, och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Cardeon i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.
 
För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se