Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades till cirka 8,13 procent och Cardeon tillförs cirka 1 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under det första kvartalet 2024. Totalt nyttjades 56 388 250 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 8,13 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 56 388 250 aktier till en teckningskurs om 0,018 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Cardeon cirka 1 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 7 maj 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 0,018 SEK.

Totalt nyttjades 56 388 250 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 56 388 250 aktier, innebärandes att cirka 8,13 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av nya aktier.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 ökar antalet aktier i Cardeon med 56 388 250 aktier, från 640 285 804 aktier till totalt 696 674 054 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 014 988,500 SEK, från 11 525 144,472 SEK till 12 540 132,972 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO1 uppgår utspädningen till cirka 8,09 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Cardeon i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se