Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital AB Halvårsrapport januari till och med juni 2022

Halvåret för koncernen

januari till och med juni 2022 i korthet

 • Hyresintäkter 1 178 tkr (979)
 • Driftsöverskott 464 tkr (727)
 • Driftsöverskott per aktie 0,03 kr (0,04)
 • Resultat efter finansiella poster och skatt 1 586 tkr (-853)
 • Resultat per aktie 0,0,095 kr (-0,05)
 • Eget kapital per 30 juni 23 147 tkr (22 290)
 • Eget kapital per aktie per 30 juni 2021 1,38 kr (1,34)
 • Soliditet per 30 juni 2020 65 % (68)
 • Hyresintäkt/ yta (Beräknat före avdrag för befarade kundförluster) 976 kr/m2/år (851)
 • Beräknad ekonomisk vakans 16 % (22 %)
 • Totalt antal aktier per den 30 juni 16 656 378 (16 656 378)

Viktiga händelser under första halvåret

 • Den 30 juni beslutades att föreslå för stämman att fusioneras med Cardeon AB.

Viktiga händelser efter halvårets slut

 • Extra bolagsstämma hölls den 23 augusti där beslut enhälligt fattades att genomföra fusion med Cardeon AB samt att sälja ut fastighetsverksamheten i Panama till Sweteak.

VD-kommentar

Bästa aktieägare

Under första halvåret och efter halvåret har Tectona Capital beslutat om genomgripande förändringar. Tectona har antagit fusionsplan och bolaget fusionerar ett betydligt större företag, Cardeon AB. Fusionen beräknas vara registrerad hos bolagsverket i slutet av november 2022. Cardeon är ett etablerat investment företag inom medicinteknik. Tectona kommer genom fusionen att bli ett långt starkare företag och likviditeten i aktien beräknas att öka. Antalet aktieägare kommer öka från dagens ca 450 till 2500. I syfte att möjliggöra fusionen och renodla verksamheten har stämman i Tectona beslutat att sälja ut fastighetsverksamheten till Sweteak AB. Utförsäljningen är villkorad av att fusionen genomförs och registreras hos bolagsverket.

Bakgrund och orsak till fusion

Sedan 2018 har fastighetsmarknaden i Panama varit svag med fallande aktiekurs på Tectona som följd. Under Coronapandemin införde Panama mycket stränga restriktioner vilket drabbade verksamheten i Panama på ett väsentligen negativt sätt. Bland annat infördes ny lagstiftning i Panama vilken innebar att fastighetsägare fråntogs rätten att avhysa hyresgäster som inte betalade hyran. Denna lagstiftning gäller alltjämt och det är osäkert när den kommer att ändras eller upphöra att gälla. Lagstiftningen och det svaga marknadsläget resulterade i att hyresintäkterna för Bolaget halverades och att den finansiella situationen väsentligen försämrats. Efter årsskiftet har uthyrningen stabiliserats och förbättrats en aning. Aktieägare och andra investerare ifrågasätter den långsiktiga möjligheten att bedriva affärsverksamhet på en marknad och inom en jurisdiktion där nationell lagstiftning begränsar fastighetsägares möjligheter att vidta åtgärder mot hyresgäster som inte erlägger avtalad hyra. Bolaget har under en längre tid haft negativt kassaflöde.

Vidare finns Panama nu upptagen på EU kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675] över högrisktredjeländer vilket ytterligare minskar möjligheten till finansiering.

Marknadsläget har begränsat möjligheten att ytterligare finansiera Bolaget, såväl av privata investerare som banker. Styrelsen ser små möjligheter att lyckas med föresatsen att få Bolaget att växa. Genom fusionen med Cardeon ser styrelsen att Tectona säkrar framtiden och blir ett betydligt starkare företag samt att likviditeten i aktien kommer öka.

Johan Skålén

VD Tectona Capital 

Fullständig rapport finns bifogd i pressmeddelandet.

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké för 2022                                                       28 februari 2023

Halvårsrapport jan-juli 2023                                                         30 augusti 2023

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se eller på telefon 08-586 107 58.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti klockan 13:00 2022.