Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital genomför företrädesemission och informerar om extra bolagstämma för val av ny styrelseledamot

Tectonas styrelse har beslutat att genomföra aktieemission i syfte att stärka kassan för framtida förvärv. Teckningskurs är 1,9 kr per aktie och emissionen är garanterad till 100 %. Emissionen tillför bolaget 5 mkr före emissionskostnader. Styrelsen kommer även att kalla till extra stämma för att föreslå att Mikael Wickbom förstärker styrelsen. Mikael har gedigen erfarenhet från att expandera och driva verksamheter inom finans, han har bland annat varit VD på Odin fonder och säljchef på Catella fonder.

Emission

Den 23 september 2019 beslutade styrelsen i Tectona Capital AB (”Tectona ”) att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget 5 Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida förvärv och tillväxt för bolaget. Styrelsen för Tectona har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sexton (16) befintliga aktier ger rätt att teckna tre stycken (3) nya B-aktier till kursen 1,90 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 16 oktober – 5 november 2019. Emissionen är till 100% garanterad av Mikael Wickbom.

Extra bolagstämma

Styrelsen föreslår att Mikael Wickbom väljs in till ny styrelseledamot för bolaget. Mikael har följt Tectona en tid och även varit på plats i Panama för att bilda sig en uppfattning om verksamheten. Mikael har en lång och gedigen bakgrund inom investeringar och finanssektorn. Hans tidigare uppdrag är bland annat VD på Odin Fonder där han även ingick i ledningsgruppen. Under Mikaels tid på Odin genomgick Odin en kraftig tillväxt. År 2011 gick Mikael över till Catella Fonder i syfte att expandera verksamheten. Mikael har under sin tid på Catella varit med och mångdubblat förvaltat kapital. Idag är Mikael bland annat styrelseordförande för Catella SICAV i Luxemburg.

Kallelse till extra stämma för beslut om ny styrelse kommer att skickas ut inom kort.

Uttalande från valberedningen

Mikael har en längre tid visat stort intresse för bolaget och dess verksamhet. Vi är jätteglada över att Mikael vill ta steget att ingå i styrelsen för bolaget och vi är övertygade om att han har mycket att tillföra. Med Mikaels dokumenterade förmåga och framgång i att bygga upp och expandera verksamheter är han ett fantastiskt tillskott till styrelsen.

Uttalande från Mikael Wickbom

Tectona Capital AB har stor potential och är ett oerhört spännande företag med fastighetsinvesteringar på en tillväxtmarknad. Till styrelsearbetet i Tectona Capital AB kommer mina kunskaper från långvarigt arbete i olika positioner på finansmarknaden och erfarenheter från att driva verksamhet väl till pass för att bidra till att utveckla företaget vidare.

Styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen i Tectona Capital AB, har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019 beslutat om en nyemission av högst 2 631 533 aktier serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 631 533,00 kronor. Emissionen är garanterad i sin helhet.

I händelse av överteckning kan styrelsen komma att fatta beslut om en övertilldelningsemission med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till garanten, i det fall denne inte erhåller till delning inom företrädesemissionen, om högst 1 315 789 aktier till samma kurs, 1,90 Kr per aktie. Om även denna emission fulltecknas tillförs Bolaget ytterligare 2,5 Mkr. 

Syftet med emissionen är en förstärkning av kapitalet inför framtida förvärv och tillväxt för bolaget.

Emissionen ska genomföras i form av utgivande av teckningsrätter till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor (”Företrädesemissionen”)

Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen den 14 oktober 2019 för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Sista dag som Tectona Capital ABs B-aktie handlas inklusive teckningsrätter är den 10 oktober 2019.

Första dag aktien handlas exklusive teckningsrätter är den 11 oktober 2019.

Handel i teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF från och med den 16 oktober till och med den 1 november 2019.

En (1) befintlig aktie oavsett serie berättigar till tre (3) teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie serie B.

Teckningskursen per aktie serie B är 1,90 kronor.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

  1. I första hand ska fördelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.
  2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier
  3. I tredje hand ska fördelning ske till de som garanterat emissionen.
  4. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
  5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara onsdagen den 14 oktober 2019.
  6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med onsdagen den 16 oktober 2019 till och med tisdagen den 5 november 2019.
  7. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.
  8. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning enligt punkterna 6 och 7 ovan.
  9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.