bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse ha tre (3) till åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöter väljs av bolagsstämman. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästa årsstämma, som är planerad till den XX maj 2023. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via bolagets huvudkontor på Gasverksgatan 3A, 222 29, Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den framtagna arbetsordningen som har antagits av styrelsen.