Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR CARDEON AB (PUBL) – Org.nr 556713–3672

Antagen på extra bolagsstämma den 13 januari 2023

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Cardeon AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva konsult- och finansieringsverksamhet åt tillväxtföretag inom medicin, bioteknik och medicinsk industri, ekonomisk och juridisk rådgivning avseende produktidentifiering och marknadssegment, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 11 000 000 SEK och högst 44 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 611 111 111 och högst 2 444 444 444 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet om att kallelse har skett och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 15 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på det sätt som anges i denna paragraf.

§ 8a Fullmaktsinsamling samt poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringspersoner.

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans och resultaträkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.

10. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).