Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Företrädesemission 2024

Bakgrund och motiv 

För att skapa rätt förutsättningar för strategiska investeringar och främjande av värdeutveckling i Cardeons portföljbolag behöver Cardeon stärka sina finansiella resurser. Under det senaste räkenskapsåret har Cardeons styrelse och ledning kontinuerligt utvärderat behovet av resurser och har enats om ett behov av tillförsel av likvida medel. Detta leder till Cardeons beslut om att genomföra en företrädesemission av units om cirka 26,9 MSEK. Cardeon bedömer att det finns en fortsatt stark potential i portföljbolagen att skapa global förändring inom sina respektive affärsområden och en fortsatt möjlighet för Cardeon att påverka och bidra till samtliga portföljbolag. För att fortsätta begagna Cardeons absoluta styrka att bidra i fasen mellan ett lovande forskningsobjekt och en kommersiell produkt behövs ett kapitaltillskott. 

Likviden från företrädesemissionen ska främst användas för:

  • Strategiska investeringar för att främja värdeutvecklingen i portföljbolagen, cirka 85 procent.
  • Löpande rörelsekostnader, cirka 15 procent.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 5 februari 2024 – 19 februari 2024 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 5 februari 2024 – 14 februari 2024.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 1 februari 2024. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO1 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,12 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 26,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 67,2 MSEK från respektive serie teckningsoptioner före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 62 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO1: Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 april 2024 till och med den 18 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO1 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 7 maj 2024.

Teckningsoptioner av serie TO2: Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 26 augusti 2024 till och med den 9 september 2024.

not clickable

VARNING – VIKTIGT

På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.

not clickable

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Cardeon AB:s (”Bolaget”) webbplats är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;

2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och

3 Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan